Висновок незалежної аудиторської фірми “ІФ-аудит” щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства “НПК – Галичина” за 2011 рік

Акціонерам та керівництву
ВАТ “НПК -ГАЛИЧИНА”

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів відкритого акціонерного товариства «НПК-ГАЛИЧИНА », що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року , звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів , звіт про власний капітал за рік ,що минув та примітки до звітності. Для проведення перевірки та дослідження, з метою встановлення достовірності, товариством надано дані консолідованого бухгалтерського балансу ВАТ ”НПК-Галичина” з урахуванням даних фінансової звітності ДТКП “Євронафта-Д”.

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ “НПК – Галичина” за 2011 рік

Ревізійна комісія провела перевірку фінансових звітів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув та примітки до звітності.

Для проведення перевірки та дослідження , з метою встановлення достовірності взято дані консолідованого бухгалтерського балансу ВАТ “НПК-ГАЛИЧИНА”, з урахуванням бухгалтерського балансу дочірнього підприємства “Євронафта-Д”.

На основі перевірки вищеназваних бухгалтерських форм звітності та інших документів господарсько-фінансової діяльності підприємства ревізійна комісія відмічає наступне:

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Положення про ревізійну комісію “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ревізійна комісія Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

1.2. Ревізійна комісія АТ здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Положення про правління “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство).

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Положення про загальні збори акціонерів “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Це Положення розроблене на підставі Закону України “Про господарські товариства”, статуту Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство). Положення визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори).

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Положення про наглядову раду “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада є органом Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство), який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу АТ.

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Повідомлення про внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, скликаних на 09 квітня 2012 року

Повне найменування товариства:
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82

Шановні акціонери!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (надалі ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» або Товариство) повідомляє Вас, що 09 квітня 2012 року о 12.30 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», приміщення зали Народного дому, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

 

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82

Шановні акціонери!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (надалі ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» або Товариство) повідомляє Вас, що 09 квітня 2012 року о 12.30 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», приміщення зали Народного дому, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «НПК – Галичина» 09.04.2012 року

Шановні акціонери!

09 квітня 2012 року відбулися загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».

Підсумки голосування на загальних зборах:

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру

Шановний акціонер
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»

Повідомляємо Вас, що загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 09 квітня 2012 року, прийняте рішення «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості».

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост