Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82

Шановні акціонери!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (надалі ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» або Товариство) повідомляє Вас, що 09 квітня 2012 року о 12.30 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», приміщення зали Народного дому, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 09 квітня 2012 року з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, приміщення прохідної ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 03.04.2012 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 06 квітня 2012 року (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.18 год.) за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82, корп. 1, к. 101, 301, ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА».
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Костюк А.З. – в.о. начальника відділу корпоративного управління ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА».

09 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

11. Про зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».

12. Про внесення змін до предмету діяльності Товариства та внесення відповідних змін щодо видів діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

13. Про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

14. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

15. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

16. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» (тис. грн.)

Найменування показника 2011 рік 2012 рік
Усього активів 2621122 3488339
Основні засоби (залишкова вартість) 477190 495816
Довгострокові фінансові інвестиції 42151 30976
Запаси 354760 276995
Сумарна дебіторська заборгованість 1470574 2111073
Грошові кошти та їх еквіваленти 383 44
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 126129 – 99500
Власний капітал 410369 438588
Статутний капітал 8707 8707
Довгострокові зобов’язання 85950 107932
Поточні зобов’язання 2124803 2941819
Чистий прибуток (збиток) – 27768 6008
Середньорічна кількість акцій (шт.) 870674950 870674950
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1467 1466

Телефон для довідок: (03244) 3-96-42, факс (03244) 3-71-38

Коментарі відключені для цієї статті