Річна фінансова звітність за 2014 рік

 

Річна фінансова звітність за 2014 рік

скачати 2014_rik.zip

Титульний аркуш

tutyl_2014

Зміст

zmist

Основні відомості про емітента.Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

2014_1

Інформація про засновників та або учасників емітента та кількість і вартість акцій розміру часток паїв

2014_2

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

2014_3

Інформація про загальні збори акціонерів

2014_4

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

2014_5

Інформація про дивіденди

2014_6

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

2014_7

Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій.

2014_8

Інформація про майновий стан та фінансово господарську діяльність емітента.Інформація про основні засоби емітента за залишковою вартістю.

2014_9

Інформація про майновий стан та фінансово господарську діяльність емітента. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

2014_10

Інформація про майновий стан та фінансово господарську діяльність емітента. Інформація про зобовязання емітента

2014_11

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери що виникала протягом періоду.

2014_12

Інформація про посадових осіб емітента.

2014_13

Інформація про осіб що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

2014_14

Опис бізнесу

2014_15

Текст аудиторського висновку (звіту)

2014_16

Основні відомості про емітента

2014_17

Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів.

2014_18

Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління.

2014_19

Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління

2014_20

Баланс.Звіт про фінансовий стан.

2014_21

Звіт про власний капітал.

2014_22

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

2014_23

Звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід.

2014_24

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

2014_25

Консолідований звіт про власний капітал

2014_26

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

2014_27

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

2014_28

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

2014_29

 

 

 

Коментарі відключені для цієї статті