ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства 10 квітня 2015 року

Повне найменування товариства:

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ   КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82

Шановні акціонери!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ   КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (надалі ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» або Товариство) повідомляє Вас, що 10 квітня 2015 року об 11.15 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», приміщення зали Народного дому, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 квітня 2015 року з 09.00 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, приміщення прохідної ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06 квітня 2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 09 квітня
2015 року (включно) з понеділка по четвер  з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з
12.30 год. до 13.18 год.) за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82, корп. 1, к. 101, 301, ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Костюк А.З. – начальник юридичного управління ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА».

10 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
 5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
 9. Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
 10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
 11. Про зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ   КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ   КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».
 12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 13. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
 15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 17. Обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради Товариства.
 18. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
 19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 20. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» (тис. грн.)

 

Найменування показника

2014 рік

2013 рік

Усього активів

3100735

1934112

Основні засоби (залишкова вартість)

463466

471102

Довгострокові фінансові інвестиції

55803

55145

Запаси

295037

283901

Сумарна дебіторська заборгованість

2008863

846858

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

65

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-374475

-300012

Власний капітал

245782

320355

Статутний капітал

8707

8707

Довгострокові зобов’язання

2364

5695

Поточні зобов’язання

2852589

1608062

Чистий прибуток (збиток)

-72570

-67555

Середньорічна кількість акцій (шт.)

870674950

870674950

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

992

1016

 

Телефон для довідок: (03244) 3-96-42, факс (03244) 3-71-38

  ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА»

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 04.03.2015 р. у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 43.

 

 

Відповідей поки що немає