Річна фінансова звітність 2013р

Річна фінансова звітність

Титульний аркуш
1_1

Зміст
2_1

Основні відомості про емітента
3_1

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності
4_1

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
5_1

Інформація про засновників та або учасників емітента та кількість і вартість акцій розміру часток паїв
6_1

Інформація про посадових осіб емітента.
8_1

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
7_1

Інформація про осіб що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9_1

Інформація про загальні збори акціонерів
10_1

Інформація про дивіденди
11_1

Інформація про осіб послугами яких користується емітент
12_1

Інформація про випуски акцій
13_1

Опис бізнесу
14_1

Інформація про основні засоби емітента
15_1

Інформація щодо вартості чистих активів
16_1

Інформація про зобовязання емітента
17_1

Інформація про майновий стан та фінансово господарську діяльність емітента
18_1

Інформація про стан корпоративного управління.Загальні збори акціонерів
19_1

Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління
20_1

Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
21_1

Баланс Звіт про фінансовий стан
22_1

Звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід
23_1

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
24_1

Звіт про власний капітал
25_1

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
26_1

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
27_1

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
28_1

Консолідований звіт про власний капітал
29_1

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
30_1

Текст аудиторського висновку (звіту)
31_1

 

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь