Повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру

Шановний акціонер
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»

Повідомляємо Вас, що загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 09 квітня 2012 року, прийняте рішення «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості».

Ви, як акціонер Товариства, були зареєстровані для участі у даних загальних зборах та голосували проти прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства при розгляді питання «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості».
У відповідності до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер – власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про вчинення товариством значного правочину.
Керуючись вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням вимог Роз’яснення № 7 від 10.08.2010 року «Про порядок застосування розділу ХІІ Закону України «Про акціонерні товариства» щодо здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством розміщених ним акцій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1264 від 10.08.2010 р. ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» повідомляє про виникнення у Вас, як акціонера, права вимагати здійснення ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» обов’язкового викупу всіх належних Вам голосуючих акцій, якими Ви (Ваш представник) голосували проти прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій.

Строк та порядок викупу акцій у акціонерів, які голосували проти збільшення розміру статутного капіталу, із зазначенням ціни викупу

Для реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу Товариством належним їм акцій акціонер протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає.
На підставі поданої акціонером вимоги про обов’язковий викуп акцій між акціонером та ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» укладається у письмовій формі Договір про обов’язковий викуп товариством належних йому акцій.
Проект Договору про обов’язковий викуп товариством належних йому акцій затверджено рішенням Наглядової ради Товариства. Від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 09.04.2012 р., в порядку ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерам надано можливість ознайомитись з проектом даного Договору.
Умови затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства Договору про обов’язковий викуп товариством належних йому акцій (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій, на підставі укладеного з акціонером у письмовій формі Договору про обов’язковий викуп товариством належних йому акцій здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

Оплата акцій ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» здійснюється після вчинення акціонером усіх дій, необхідних для набуття ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» права власності на акції, обов’язкового викупу яких акціонер вимагає.

Ціна викупу розраховується станом на 17.02.2012 р., що є днем, який передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання на 09.04.2012 р. загальних зборів, на яких приймається рішення про вчинення Товариством значного правочину. У відповідності до ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж її ринкова вартість.
Ціну обов’язкового викупу акцій ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» визначено на рівні 0,298 грн., що є ринковою вартістю однієї акції Товариства визначеної станом на 17.02.2012 р., та затвердженої 29.03.2012 р. рішенням Наглядової ради Товариства, у відповідності до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» (Протокол від 29.03.2012 р.).

Голова Правління
ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» Б.С. Барадний

Добавлено: 23.04.2012

Коментарі відключені для цієї статті