Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 19.04.2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82

Шановні акціонери!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (надалі ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» або Товариство) повідомляє Вас, що 19 квітня 2013 року об 11.15 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», приміщення зали Народного дому, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 19 квітня 2013 року з 09.00 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, приміщення прохідної ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15 квітня 2013 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 18 квітня 2013 року (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.18 год.) за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82, корп. 1, к. 101, 301, ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Костюк А.З. – начальник юридичного управління ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА».
19 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
11. Про зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» (тис. грн.)

Найменування показника 2011 рік 2012 рік
Усього активів 2621122 2174917
Основні засоби (залишкова вартість) 477190 479888
Довгострокові фінансові інвестиції 42151 54545
Запаси 354760 258706
Сумарна дебіторська заборгованість 1470574 1108062
Грошові кошти та їх еквіваленти 383 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 126129 – 221987
Власний капітал 410369 399710
Статутний капітал 8707 8707
Довгострокові зобов’язання 85950 0
Поточні зобов’язання 2124803 1775207
Чистий прибуток (збиток) – 27768 – 96609
Середньорічна кількість акцій (шт.) 870674950 870674950
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1467 1135

Телефон для довідок: (03244) 3-96-42, факс (03244) 3-71-38

ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА»

Відповідей поки що немає