29.10.2019 Квартальний звіт ПАТ “НПК-Галичина” за 3 квартал 2019 року

Титульний аркуш

Tytulnyj arkush

Зміст

Zmist

Основні відомості про емітента

ІІІ. Osnovni vidomosti pro emitenta

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

3. Osnovni vidomosti pro emitenta. 3.5. Informaciya pro oderzhani licenziyi (dozvoly) na okremi vydy diyalnosti

Інформація про посадових осіб емітента

V. Informaciya pro posadovyh osib emitenta

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про зобов’язання емітента

7. Informaciya pro gospodarsku ta finansovu diyalnist emitenta. 7.1. Informaciya pro zobovyazannya emitenta

Інформація про господарську та фінансову діяльність. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

8. Informaciya pro gospodarsku ta finansovu diyalnist. 8.2. Informaciya pro obsyagy vyrobnyctva ta realizaciyi osnovnyh vydiv prod

Інформація про господарську та фінансову діяльність. Інформація про собівартість реалізованої продукції

8. Informaciya pro gospodarsku ta finansovu diyalnist. 8.3. Informaciya pro sobivartist realizovanoyi produkciyi

Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій емітента

6.1. Informaciya pro vypusky akciy emitenta

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8. Vidomosti shchodo uchasti emitenta v stvorenni yurydychnyh osib

Баланс. Звіт про фінансовий стан

Balans (Zvit pro finansovyj stan)

Звіт про власний капітал

Zvit pro vlasnyj kapital

Звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

Zvit pro finansovi rezultaty (Zvit pro sukupnyj dohid)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Zvit pro ruh groshovyh koshtiv (za pryamym metodom)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Prymitky do finansovoyi zvitnosti, skladenoyi vidpovidno do mizhnarodnyh standartiv finansovoyi zvitnosti

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій

2. Informaciya pro zagalnu kilkist golosuyuchyh akciy ta kilkist golosuyuchyh akciy, prava golosu za yakymy obmezheno

Твердження щодо проміжної інформації

ХVІ. Tverdzhennya shchodo promizhnoyi informaciyi

Відповідей поки що немає