25.04.2019 Квартальний звіт ПАТ “НПК-Галичина” за 1 квартал 2019 року

Титульний аркуш

tituljniy arkush

 

Зміст

zmist

Основні відомості про емітента

iii. osnovni vidomosti pro emitenta

 

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8. vidomosti chodo uchasti emitenta v stvorenni yuridichnih osib

 

Інформація про посадових осіб емітента

V. informaciya pro posadovih osib emitenta

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

 

Інформація про випуски акцій емітента

6.1. informaciya pro vipuski akciy emitenta

 

Баланс.Звіт про фінансовий стан

balans (zvit pro finansoviy stan)

 

Звіт про власний капітал

zvit pro vlasniy kapital

 

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

zvit pro ruh groshovih koshtiv (za pryamim metodom)

 

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

zvit pro finansovi rezuljtati (zvit pro sukupniy dohid)

 

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

3. osnovni vidomosti pro emitenta. 3.5. informaciya pro oderzhani licenzii (dozvoli) na okremi vidi diyaljnosti

 

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

primitki do finansovoi zvitnosti, skladenoi vidpovidno do mizhnarodnih standartiv finansovoi zvitnosti

 

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. 7.1. Інформація про зобов’язання емітента

7. informaciya pro gospodarsjku ta finansovu diyaljnistj emitenta. 7.1. informaciya pro zobov’yazannya emitenta

 

Твердження щодо проміжної інформації

Tverd

 

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кіл.

2. informaciya pro zagaljnu kiljkistj golosuyuchih akciy ta kiljkistj golosuyuchih akciy, prava golosu za yakimi obmezheno, a takozh kil

Відповідей поки що немає