Звіт ПАТ “НПК-Галичина” за 2017 рік

Титульний аркуш

tituljniy arkush

 

Зміст

zmist

 

Основні відомості про емітента

iii. osnovni vidomosti pro emitenta

 

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8. vidomosti chodo uchasti emitenta v stvorenni yuridichnih osib

 

Інформація про посадових осіб емітента.

V. informaciya pro posadovih osib emitenta

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6. informaciya pro posadovih osib emitenta. 6.1. informaciya chodo osviti ta stazhu roboti posadovih osib emitenta

 

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

10. informaciya pro osib, poslugami yakih koristuetjsya emitent

 

Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій

11. vidomosti pro cinni paperi emitenta. 11.1. informaciya pro vipuski akciy

 

Баланс.Звіт про фінансовий стан

balans (zvit pro finansoviy stan)

 

Звіт про власний капітал

zvit pro vlasniy kapital

 

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

zvit pro ruh groshovih koshtiv (za pryamim metodom)

 

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

zvit pro finansovi rezuljtati (zvit pro sukupniy dohid)

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

3. osnovni vidomosti pro emitenta. 3.5. informaciya pro oderzhani licenzii (dozvoli) na okremi vidi diyaljnosti

 

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан

konsolidovaniy balans (zvit pro finansoviy stan)

 

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

konsolidovaniy zvit pro finansovi rezuljtati (zvit pro sukupniy dohid)

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом

konsolidovaniy zvit pro ruh groshovih koshtiv (za pryamim metodom)

 

Консолідований-звіт-про-власний-капітал

konsolidovaniy zvit pro vlasniy kapital

 

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

primitki do finansovoi zvitnosti, skladenoi vidpovidno do mizhnarodnih standartiv finansovoi zvitnosti

 

Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

4. informaciya pro zasnovnikiv ta_abo uchasnikiv emitenta ta kiljkistj i vartistj akciy (rozmiru chastok, paiv)

 

Інформація про загальні збори акціонерів

8. informaciya pro zagaljni zbori akcioneriv

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13. informaciya pro maynoviy stan ta finansovo-gospodarsjku diyaljnistj emitenta

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про основні засоби емітента (за

13. informaciya pro maynoviy stan ta finansovo-gospodarsjku diyaljnistj emitenta. 13.1. informaciya pro osnovni zasobi emitenta (za

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

13. informaciya pro maynoviy stan ta finansovo-gospodarsjku diyaljnistj emitenta. 13.2. informaciya chodo vartosti chistih aktiviv em

 

13Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.3. Інформація про зобов’язання емітента

13. informaciya pro maynoviy stan ta finansovo-gospodarsjku diyaljnistj emitenta. 13.3. informaciya pro zobov’yazannya emitenta

 

Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління

informaciya pro stan korporativnogo upravlinnya. organi upravlinnya

 

Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів

informaciya pro stan korporativnogo upravlinnya. zagaljni zbori akcioneriv

 

Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

informaciya pro stan korporativnogo upravlinnya. zaluchennya investiciy ta vdoskonalennya praktiki korporativnogo upravlinnya

 

Інформація про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента

VI. informaciya pro vlasnikiv paketiv, yakim nalezhitj 5 i biljshe vidsotkiv akciy emitenta (dlya publichnih akcionernih tovaristv)

 

Інформація про дивіденди

VIII. informaciya pro dividendi

 

Опис бізнесу.

XI. opis biznesu

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

XVI. tekst auditorsjkogo visnovku (zvitu)

 

Відповідей поки що немає