Висновок незалежної аудиторської фірми “ІФ-аудит” щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства “НПК – Галичина” за 2011 рік

Акціонерам та керівництву
ВАТ “НПК -ГАЛИЧИНА”

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів відкритого акціонерного товариства «НПК-ГАЛИЧИНА », що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року , звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів , звіт про власний капітал за рік ,що минув та примітки до звітності. Для проведення перевірки та дослідження, з метою встановлення достовірності, товариством надано дані консолідованого бухгалтерського балансу ВАТ ”НПК-Галичина” з урахуванням даних фінансової звітності ДТКП “Євронафта-Д”.

Основні відомості про емітента:

Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство «НПК- ГАЛИЧИНА»
Код за ЄДРПОУ – 00152388
Місцезнаходження – 82 100 Львівська обл. м.Дрогобич вул.Бориславська,82
Дата реєстрації – 25.04.1994 року Виконавчим комітетом Дрогобицької міської Ради

Аудиторська перевірка проведено у відповідності до Законів України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», “Про аудиторську діяльність”,”Про акціонерні товариства” ,міжнародних стандартів аудиту( МСА) 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів»( рішення ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 року)

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів ,які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають особливостям дiяльностi товариства.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог ,а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Окрiм цього, аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Обсяг аудиторської перевірки

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок .Виконуючи оцінку цих ризиків ,аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю , що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам , а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На нашу думку аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки. Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан відкритого акціонерного товариства «НПК Галичина» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати за рік , що минув на зазначену дату згідно з Національними положеннями (стандартами) фінансової звітності і відповідають законодавчим та нормативним документам з фінансової звітності прийнятим в Україні.

На модифiкацiю (умовно-позитивна) думки аудитора вплинуло наступне:

– товариством забезпечується дотримання єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. З метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi товариством проведена iнвентаризацiя активiв i зобов’язань (наказ № 95 вiд 21.09.2011 р.). Результати інвентаризації розглянуті на засіданні інвентаризаційної комісії та її наслідки відображені за даними бухгалтерського обліку у 2011 році. Аудитори не приймали участi в проведеннi iнвентаризацiї оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами товариства, проте вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим;

– невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi (МСА 570);

Інша допоміжна інформація

– чисті активи підприємства відповідають вимогам частини третьої ст.155 Цивільного кодексу України;

– невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів згiдно iз “Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1591 не встановлено;

– Товариством не забезпечено виконання п.5 розділу XVII Закону України „Про акціонерні товариства” в частині приведення у відповідність із нормами цього Закону статуту та внутрішніх положень Товариства, щодо зміни найменування;

– 18 квітня 2011 року у відповідності з п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальними зборами акціонерів ВАТ ”НПК-Галичина” надано попереднє схвалення ,щодо вчинення значних правочинів,щодо окремих видів майна або послуг у звітному періоді. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 348 833,9 тис. грн.;

– система корпоративного управління у товаристві в основному відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здійснення повної господарської операцiї. Бухгалтерськiй контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.

– Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до дiючого законодавства. Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених загальними зборами акціонерів у 2009 році. Наглядовою радою Товариства не обрано корпоративного секретаря. У Товариствi немає комітету з внутрішнього аудиту, посади внутрiшнього аудитора та власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння;

– протягом звітного періоду власниками більше 10 % голосуючих акцій були наступні особи:

Ромманнор Інвестментс ЛТД(Rommannor Investments LTD.) (місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви Тортола Крейгмноїр Чамберс,Роуд Таун ), що володіє 165 428 421 штук голосуючих акцій, що становить 19,0 % від всіх голосуючих акцій;

Вівернал Холдінгс ЛТД(Weavernal Holdings LTD.) (місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви Тортола Крейгмноїр Чамберс,Роуд Таун ), що володіє 165 428 421 штук голосуючих акцій, що становить 19,0 % від всіх голосуючих акцій;

Деніро Венчерз ЛТД(Deneiro Ventures LTD.) (місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви Тортола Крейгмноїр Чамберс,Роуд Таун ), що володіє 165 428 421 штук голосуючих акцій, що становить 19,0 % від всіх голосуючих акцій;

Доменніум ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД(Dommennium ENTERPRISES LTD.) (місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви Тортола Крейгмноїр Чамберс,Роуд Таун ), що володіє 138 680 019 штук голосуючих акцій, що становить 15,93 % від всіх голосуючих акцій;

Фонд державного майна України (місцезнаходження:Україна м.Київ вул.Кутузова б.18/9),що володіє 217 668 739 штук голосуючих акцій, що становить 25,0 % від всіх голосуючих акцій;

– у відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами оцінки ризиків , не встановлено обставин, які б свідчили про можливість того,що фінансові звіти містять суттєві викривлення внаслідок шахрайства(МСА 240).

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Івано-Франківськ-аудит»

Свідоцтво про внесення в реєстр – № 001060 видане Аудиторською палатою України; чинне до 30 листопада 2015 року

Місцезнаходження – 76019 м.Івано-Франківськ вул.П.Мирного, 8

Телефон – 0(3422) 4 50 32

Договір на проведення аудиту фінансової звітності № 12 від 04 січня 2012 року

Аудиторська перевірка розпочата 26 березня 2012 року і закінчена 31 березня 2012 року

Директор аудиторської фірми
“ІФ-аудит”(сертифікат № 001422) _____________ М. Мосійчук

«31» березня 2012 року

Коментарі відключені для цієї статті