Висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ “НПК – Галичина” за 2011 рік

Ревізійна комісія провела перевірку фінансових звітів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув та примітки до звітності.

Для проведення перевірки та дослідження , з метою встановлення достовірності взято дані консолідованого бухгалтерського балансу ВАТ “НПК-ГАЛИЧИНА”, з урахуванням бухгалтерського балансу дочірнього підприємства “Євронафта-Д”.

На основі перевірки вищеназваних бухгалтерських форм звітності та інших документів господарсько-фінансової діяльності підприємства ревізійна комісія відмічає наступне:

1. Станом на 31.12.2011 року первісна вартість основних засобів складає 1 907 723 тис. грн., знос основних засобів складає 1 430 533 тис. грн. Загальна вартість нематеріальних активів, які обліковуються на балансі підприємства складає 296 тис. грн.
Амортизація нематеріальних активів проводилась прямолінійним методом в залежності від терміну корисного використання окремого об’єкту нематеріальних активів. Станом на 31.12.2011 року накопичена амортизація складає 244 тис. грн.
Облік нематеріальних активів та нарахування їх зносу відповідають критеріям, визначеним нормативними документами.

2. Із фінансових інвестицій на балансі обліковуються:

– частки у статутних капіталах 2-х товариств і консорціуму на суму
28 179,2 тис. грн.;

– акції 2-х відкритих акціонерних товариств на суму 2796,7 тис. грн.

Всього на суму 42151 тис. грн. (дивитись додаток).

До 01.04.2011 р. амортизація основних засобів нараховувалась згідно норм статті 8 Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 року № 283/97 ВР, а з 01.04.2011 року – за виробничим методом, що зумовлено нестабільною роботою Товариства в складних економічних умовах, пов’язаних з проблемами із забезпеченням підприємства сировиною.
Облік та оцінка фінансових інвестицій відповідають вимогам, визначеним нормативними документами.

3. За даними бухгалтерського обліку станом на 31 грудня 2011 року обліковується незавершене будівництво, невстановлені основні засоби та інші капітальні витрати на суму 264 241 тис. грн.

4. Сума довгострокової дебіторської заборгованості складає 7,0 тис. грн.

5. Облік запасів проводився у відповідності до вимог Правил ( стандартів) бухгалтерського обліку № 9 “Запаси” .
Склад витрат виробництва та порядок розподілу загально – виробничих витрат відповідають вимогам діючих нормативних документів.

6. Формування собівартості реалізованої продукції ( робіт, послуг) відповідає діючим нормативним документам. Вибірковою перевіркою правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку при формуванні собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) порушень не встановлено.

7. На кінець 2011 року дебіторська заборгованість покупців складає
1 238 015 тис. грн., за розрахунками з бюджетом 18 364 тис. грн.., за виданими авансами 190 104 тис. грн., інша поточна заборгованість 24 084 тис. грн., довгострокова дебіторська заборгованість 8,0 тис.грн. Під час вибіркової перевірки встановлено, що простроченої дебіторської заборгованості не обліковується.

8. Бухгалтерський облік та документальне оформлення касових операцій у Товаристві відповідає вимогам “Положення проведення касових операцій у національній валюті в Україні” затвердженому Постановою Правління Національного Банку України від 19.02.2001 року № 72.

9. Бухгалтерський облік та документальне оформлення Товариством операцій по розрахунковому та спеціальних рахунках відповідає вимогам відповідних нормативних актів, зокрема “Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” , затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004 року № 22.

10. Оголошений та сплачений статутний капітал складає 8707 тис.грн. , який розподілено на 870674950 простих акцій номінальною вартістю 0,01 грн. Статутний капітал станом на 31.12.2011 року відповідає установчим документам і сплачений у повному обсязі. За перевірений період змін в статутному капіталі не було.
Інший додатковий капітал ( дооцінка активів, безкоштовно отримані активи) складає 525 614 тис. грн.
За звітний період до резервного капіталу нарахування не проводилось.

11. Із довгострокових зобов’язань довгострокові кредити банків не обліковуються.
Бухгалтерський облік, оцінка та класифікація зобов’язань на дату балансу відповідає діючим вимогам. Станом на 31.12.2011 року обліковується короткострокових поточних зобов’язань на суму 2 124 803 тис. грн.

12. Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок нарахування податкових та інших платежів проводились Товариством за звітний період у порядку передбаченому нормативними документами України з питань бухгалтерського обліку та звітності.

13. Збиток за консолідованою звітністю ВАТ “НПК-ГАЛИЧИНА” за 2011 рік склав 27 768 тис. грн.

14. Основою для підготовки фінансової звітності підприємством обрано національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року
№ 996-14, з використанням Плану розрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і інших господарських операцій. Облікова політика затверджена наказом по підприємству .

За звітний період бухгалтерський облік проводився за допомогою програмного забезпечення бухгалтерського обліку “ІС–Бухгалтерія” у відповідності до облікової політики. Зміни облікової політики, затверджені наказом № 129 від 31.12.2011 р., пов’язані з введенням в дію Податкового Кодексу України.

Інвентаризація майна підприємства проведена згідно наказу № 95 від 21 вересня 2011 року .

Результати інвентаризації розглянуті на засіданні інвентаризаційної комісії та її результати відображені за даними бухгалтерського обліку у 2011 році.

Висновок :

Ревізійна комісія підтверджує, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан АТ”НПК-ГАЛИЧИНА” станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за звітний період виконані у відповідності до Національних положень (стандартів) фінансової звітності.

Коментарі відключені для цієї статті