Інформація про діяльність підприємства за 2 квартал 2017 року

Титульний аркуш

tituljniy_arkush-4

Зміст

zmist

Основні відомості про емітента

iii._osnovni_vidomosti_pro_emitenta-1.pdf

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
8._vidomosti_chodo_uchasti_emitenta_v_stvorenni_yuridichnih_osib-2.pdf

Інформація про посадових осіб емітента

Vi._informaciya_pro_posadovih_osib_emitenta-1

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

5._informaciya_pro_osib_poslugami_yakih_koristuetjsya_emitent_prodovzhennya-1.pdf

Інформація про випуски акцій емітента

6.1._informaciya_pro_vipuski_akciy_emitenta-2.pdf

Баланс.Звіт про фінансовий стан

balans_zvit_pro_finansoviy_stan-1.pdf

Звіт про власний капітал

zvit_pro_vlasniy_kapital-1.pdf

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv_za_pryamim_metodom-1

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

zvit_pro_finansovi_rezuljtati_zvit_pro_sukupniy_dohid-1

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

3._osnovni_vidomosti_pro_emitenta._3.5._informaciya_pro_oderzhani_licenzii_dozvoli_na_okremi_vidi_diyaljnosti-3.pdf

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан

konsolidovaniy_balans_zvit_pro_finansoviy_stan-2.pdf

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

konsolidovaniy_zvit_pro_finansovi_rezuljtati_zvit_pro_sukupniy_dohid-1

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом

konsolidovaniy_zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv_za_pryamim_metodom-1.pdf

Консолідований-звіт-про-власний-капітал

konsolidovaniy_zvit_pro_vlasniy_kapital-1.pdf

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

primitki_do_finansovoi_zvitnosti_skladenoi_vidpovidno_do_mizhnarodnih_standartiv_finansovoi_zvitnosti-1

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. 7.1. Інформація про зобов’язання емітента
7._informaciya_pro_gospodarsjku_ta_finansovu_diyaljnistj_emitenta._7.1._informaciya_pro_zobovyazannya_emitenta-1.pdf

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів прод

8._informaciya_pro_gospodarsjku_ta_finansovu_diyaljnistj._8.2._informaciya_pro_obsyagi_virobnictva_ta_realizacii_osnovnih_vidiv_prod-1.pdf

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

8._informaciya_pro_gospodarsjku_ta_finansovu_diyaljnistj._8.3._informaciya_pro_sobivartistj_realizovanoi_produkcii-1.pdf

Відповідей поки що немає