Положення про ревізійну комісію “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ревізійна комісія Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

1.2. Ревізійна комісія АТ здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

1.3. Ревізійна комісія АТ проводить службові розслідування за рішенням загальних зборів акціонерів або Наглядової ради АТ.

1.4. У своїй діяльності ревізійна комісія АТ керується чинним законодавством України, статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.5. За рішенням Загальних зборів членам ревізійної комісії за час виконання ними своїх обов’язків може виплачуватися винагорода, а крім того – компенсуватися витрати, понесені у зв’язку з виконанням обов’язків. Розмір та порядок виплати винагороди й компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту АТ, що врегульовує це питання.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

2.1. Ревізійна комісія АТ обирається Загальними зборами АТ у кількості 3 осіб строком на 3 роки з числа акціонерів, що не є членами Наглядової ради, Правління АТ і не посідають інших керівних посад в АТ.
Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (на протязі 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

2.2. Член Ревізійної комісії АТ не може бути одночасно членом Правління або Наглядової ради АТ.

2.3. Повноваження члена Ревізійної комісії АТ можуть бути припинені достроково за умови:

2.3.1. Прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про визнання його роботи, або роботи Ревізійної комісії в цілому незадовільною. У випадку визнання незадовільною роботи окремих членів Ревізійної комісії Загальні збори мають право достроково припинити повноваження лише цих членів, а у разі визнання незадовільною роботи Ревізійної комісії в цілому Загальні збори мають право достроково припинити повноваження усіх її членів.

2.3.2. Призначення чи обрання члена Ревізійної комісії – фізичної особи на посаду, яка є несумісною з діяльністю у Ревізійній комісії.

2.3.3. Набрання законної сили звинувачувальним вироком суду щодо члена Ревізійної комісії-фізичної особи.

2.3.4. Подання ним письмової заяви про дострокове складення повноважень за власним бажанням.

2.3.5. Визнання судом члена Ревізійної комісії-фізичної особи обмежено дієздатним, недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення його померлим.

2.3.6. Смерті члена Ревізійної комісії-фізичної особи.

2.3.7. Ліквідації члена Ревізійної комісії-юридичної особи.

2.3.8. Відсутності в його власності акцій АТ.

2.3.9. В інших випадках, що визначені чинним законодавством.

2.4. За наявності умов, зазначених у пп.2.5.1 – 2.5.3 цього положення, повноваження члена Ревізійної комісії достроково припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

2.5. За умови подання членом Ревізійної комісії письмової заяви про дострокове складення своїх повноважень за власним бажанням його повноваження припиняються достроково з дати подання такої заяви до Ревізійної комісії або з іншої дати, визначеної у заяві, без прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Зазначена заява подається на ім’я Голови Ревізійної комісії.

2.6. За наявності умов, зазначених у пп. 2.5.5 і 2.5.6 цього положення, дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії відбувається з моменту винесення судом відповідного рішення або смерті члена Ревізійної комісії-фізичної особи.

2.7. За умови ліквідації члена Ревізійної комісії – юридичної особи його, повноваження припиняються достроково з дати виключення його з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

2.8. Якщо у власності члена Ревізійної комісії не залишилось акцій АТ, він зобов’язаний письмово повідомити про це Голову Ревізійної комісії АТ. При цьому повноваження члена Ревізійної комісії припиняються з моменту, прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

2.9. У випадку дострокового припинення повноважень члена Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів обирають нового члена комісії зі складу акціонерів АТ.

2.10. Загальні збори можуть не приймати окремого рішення про відзив всього персонального складу Ревізійної комісії в цілому. Весь персональний склад Ревізійної комісії вважається відізваним, якщо Загальними зборами прийнято рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії.

3. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

3.1. Ревізійна комісія АТ відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність правління АТ, дотримання ним вимог статуту АТ та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

– фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;

– дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;

– дотримання діючого законодавства України;

– виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;

– здійснення договірних зобов’язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;

– правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;

– своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками і др.;

– використання коштів резервного фонду і прибутку;

– виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;

– ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;

– матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

3.2. Члени Ревізійної комісії АТ зобов’язані:

– проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність АТ, який надається правлінням АТ, а також каси та майна;

– розглядати кошториси витрат та плани АТ;

– здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

– готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;

– вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань посадових осіб АТ;

– повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду АТ про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб АТ.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

4.1. Ревізійна комісія АТ проводить чергові та позачергові перевірки.

4.2. Чергові перевірки Ревізійна комісія АТ проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновку по річному звіту та балансу. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління АТ.

4.3. Позачергові перевірки ревізійна комісія АТ проводить:

– за рішенням загальних зборів акціонерів;

– за рішенням Наглядової ради АТ;

– за власною ініціативою;

– на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів.

4.4. Голова правління АТ чи його заступник можуть звернутися до Наглядової ради АТ із заявою про проведення позачергової перевірки.

4.5. Ревізійна комісія АТ може здійснювати службові розслідування на підставах, зазначень у пп.4.3, 4.4 цього Положення. Розслідування проводяться по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності апарату АТ, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб АТ, що стали відомі.

4.6. Підставами для проведення розслідування можуть бути:

– заяви чи повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб;

– офіційні повідомлення органів влади та управління, їх представників;

– заяви окремих громадян;

– заяви співробітників апарату управління АТ;

– особисті зізнання посадових осіб АТ;

– повідомлення, опубліковані в засобах масової інформації;

– офіційні заяви акціонерів АТ на загальних зборах акціонерів, а також заяви, надіслані до Наглядової ради АТ;

– факти, виявлені під час проведення перевірок членами ревізійної комісії АТ.

4.7. Розслідування повинно бути розпочато не пізніше 3 днів після появи підстав для його проведення і закінчено не пізніше 2 тижнів після його початку.

4.8. Для здійснення перевірки ревізійна комісія має право залучати до участі у перевірці за рахунок АТ незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

4.9. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді АТ.

4.10. Ревізійна комісія АТ проводить засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою.

4.11. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Ревізійної комісії АТ не пізніше як за 3 дні до дати засідання під розписку, крім випадків, коли дату проведення наступного засідання було визначено на минулому засіданні.

4.12. Ревізійна комісія АТ для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає секретаря з числа членів комісії.

4.13. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2 членів Ревізійної комісії.

4.14. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається загальними зборами акціонерів.

Голова Ревізійної комісії:

– керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов`язки між її членами;

– скликає засідання Ревізійної комісії;

– головує на засіданнях Ревізійної комісії;

– організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;

– організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

– підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;

– забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;

– представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;

– виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

4.15. Кожний член Ревізійної комісії АТ має під час голосування один голос.

4.16. Усі рішення Ревізійної комісії АТ приймаються простою більшістю голосів, що є присутніми на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час голосування, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова комісії.
Рішення з питань, що мають істотне значення у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, вважаються прийнятими лише у разі, якщо за нього проголосують всі члени ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Перелік питань, що мають істотне значення у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, встановлюється Загальними зборами акціонерів.

4.17. На першому засіданні Ревізійної комісії АТ із числа її членів обирається секретар. Секретар Ревізійної комісії АТ веде книгу протоколів, до якої записуються всі рішення комісії.

4.18. Протокол засідання Ревізійної комісії АТ підписується Головою та секретарем Ревізійної комісії АТ. Ведення протоколу засідання Ревізійної комісії є обов’язковим.

4.19. Члени Ревізійної комісії АТ, не згодні з рішенням Ревізійної комісії АТ, вправі виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та доводиться до відома Наглядової ради АТ та Загальних зборів акціонерів.

4.20. Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку по них Правлінню АТ, яке вносить його зі своїми поясненнями на розгляд Загальних зборів акціонерів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

5.1. Члени Ревізійної комісії АТ несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

5.2. Член Ревізійної комісії АТ у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів АТ.

Голова Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“Нафтопереробний комплекс – Галичина” підпис А.О.Загорулько

Секретар Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“Нафтопереробний комплекс – Галичина” підпис А.М.Герій

Коментарі відключені для цієї статті