Звіт ПАТ “НПК-Галичина” за 2016 рік

Титульний аркуш

Tutyl

Зміст

zmist

Основні відомості про емітента

iii._osnovni_vidomosti_pro_emitenta

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8._vidomosti_chodo_uchasti_emitenta_v_stvorenni_yuridichnih_osib

Інформація про посадових осіб емітента.

V._informaciya_pro_posadovih_osib_emitenta

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6._informaciya_pro_posadovih_osib_emitenta._6.1._informaciya_chodo_osviti_ta_stazhu_roboti_posadovih_osib_emitenta

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

10._informaciya_pro_osib,_poslugami_yakih_koristuetjsya_emitent

Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій

11._vidomosti_pro_cinni_paperi_emitenta._11.1._informaciya_pro_vipuski_akciy

Інформація про зобовязання емітента

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta._13.3._informaciya_pro_zobov'yazannya_emitenta

Баланс.Звіт про фінансовий стан

balans_(zvit_pro_finansoviy_stan)

Звіт про власний капітал

zvit_pro_vlasniy_kapital

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv_(za_pryamim_metodom)

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

zvit_pro_finansovi_rezuljtati_(zvit_pro_sukupniy_dohid)

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

3._osnovni_vidomosti_pro_emitenta._3.5._informaciya_pro_oderzhani_licenzii_(dozvoli)_na_okremi_vidi_diyaljnosti

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан

konsolidovaniy_balans_(zvit_pro_finansoviy_stan)

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

konsolidovaniy_zvit_pro_finansovi_rezuljtati_(zvit_pro_sukupniy_dohid)

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом

konsolidovaniy_zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv_(za_pryamim_metodom)

Консолідований-звіт-про-власний-капітал

konsolidovaniy_zvit_pro_vlasniy_kapital

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

primitki_do_finansovoi_zvitnosti,_skladenoi_vidpovidno_do_mizhnarodnih_standartiv_finansovoi_zvitnosti

Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

4._informaciya_pro_zasnovnikiv_ta_abo_uchasnikiv_emitenta_ta_kiljkistj_i_vartistj_akciy_(rozmiru_chastok,_paiv)

Інформація про загальні збори акціонерів

8._informaciya_pro_zagaljni_zbori_akcioneriv

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про основні засоби емітента (за

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta._13.1._informaciya_pro_osnovni_zasobi_emitenta_(za

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta._13.2._informaciya_chodo_vartosti_chistih_aktiviv_em

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.3. Інформація про зобов’язання емітента

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta._13.3._informaciya_pro_zobov'yazannya_emitenta

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

15._vidomosti_chodo_osoblivoi_informacii_ta_informacii_pro_ipotechni_cinni_paperi,_cho_vinikala_protyagom_periodu

Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління

informaciya_pro_stan_korporativnogo_upravlinnya._organi_upravlinnya

Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів

informaciya_pro_stan_korporativnogo_upravlinnya._zagaljni_zbori_akcioneriv

Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

informaciya_pro_stan_korporativnogo_upravlinnya._zaluchennya_investiciy_ta_vdoskonalennya_praktiki_korporativnogo_upravlinnya

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

VI._informaciya_pro_osib,_cho_volodiyutj_10_vidsotkami_ta_biljshe_akciy_emitenta

Інформація про дивіденди

VIII._informaciya_pro_dividendi

Опис бізнесу.

XI._opis_biznesu

Текст аудиторського висновку (звіту)

XVI._tekst_auditorsjkogo_visnovku_(zvitu)

 

 

Відповідей поки що немає