Положення про правління “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство).

1.2. Правління є виконавчо-розпорядчим органом АТ, який здійснює керівництво всією його поточною діяльністю.

1.3. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів АТ і Наглядовій раді АТ та організовує виконання їх рішень.

1.4. Правління діє від імені АТ в межах, передбачених цим Положенням та Статутом АТ.

1.5. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів АТ та Наглядовою радою АТ.

1.6. Розміри та порядок отримання членами Правління винагороди встановлюються Наглядовою радою АТ.

2. Порядок утворення Правління

2.1. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами АТ. Правління складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.
Обрані члени Правління виконують свої обов’язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (на протязі 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Правління дійсні до обрання загальними зборами акціонерів наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

2.2. Рішенням Голови Правління члени Правління можуть бути закріплені за різними напрямами діяльності (наприклад, фінанси, планування, реклама, збут тощо).

2.3. Член Правління може бути достроково відкликаний Загальними зборами з обранням ними нового члена Правління замість відкликаного. Підставою для дострокового відкликання у цьому випадку може бути прийняте Загальними зборами рішення.

3. Компетенція Правління

3.1. Правління АТ вирішує всі питання поточної діяльності АТ, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради.

3.2. Загальні збори акціонерів можуть винести рішення про передачу частини своїх функцій Правлінню АТ.

3.3. Правління АТ в межах своєї компетенції:

– здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;

– виконує покладені на Правління рішенням Загальних зборів Товариства окремі функції, що делеговані Загальними зборами акціонерів;

– здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та виконує інші функції, визначені Положенням „Про Правління”;

– готує та виносить на розгляд Загальним зборам зміни та доповнення до Статуту, в тому числі пов’язані із зміною розміру Статутного капіталу;

– узгоджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень з цих питань;

– планує діяльність Товариства, його філій, відділень;

– готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;

– призначає керівників дочірніх підприємств, керівників основних напрямків діяльності Товариства;

– дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;

– приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб’єктів, після попереднього узгодження із Наглядовою радою;

– приймає рішення про придбання або продаж акцій (паїв, часток, тощо), що належать Товариству в Статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів, після попереднього узгодження із Наглядовою радою;

– проводить розробку проектів емісії цінних паперів;

– організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;

– приймає рішення про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій, після попереднього узгодження із Наглядовою радою;

– приймає рішення про випуск облігацій, після попереднього узгодження із Наглядовою радою;

– без попереднього узгодження зі Наглядовою радою приймає рішення про випуск векселів, якщо сума векселів, що мають бути випущені, не перевищує встановлений Наглядовою радою загальний ліміт (розмір суми) для Правління;

– призначення (за поданням Голови Правління) на службові посади керівників основних напрямків роботи Товариства (виробництво, фінанси, комерція, бухгалтерська справа) і основних виробничих підрозділів, а також усунення (звільнення) від службових посад таких керівників на підставах, наведених у підпункті в) цього пункту;

– надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;

– приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;

– приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;

– розробляє поточні фінансові звіти;

– організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

– організовує збут продукції;

– організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;

– організовує зовнішньоекономічну діяльність;

– організовує облік кадрів;

– організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;

– організовує роботу структурних підрозділів Товариства;

– організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

– організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;

– взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;

– контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

– контролює рух матеріальних та грошових цінностей;

– делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;

– визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.

4. Голова Правління АТ

4.1. Голова Правління обирається Загальними зборами АТ строком на 3 роки.

4.2. Голова Правління обирається та відкликається за рішенням Загальних зборів АТ.
За рішенням Правління в Правлінні Товариства може вводитись посада Першого Заступника Голови Правління. У разі введення такої посади, Перший Заступник Голови Правління виконує обов’язки Голови Правління під час його відсутності на підприємстві, якщо інше не передбачено наказом по підприємству.
Наглядова рада має право достроково усунути Голову Правління з займаної посади згідно умов цього Положення або трудового контракту. У випадку дострокового усунення Голови Правління Наглядовою радою, його обов’язки виконує Перший Заступник Голови Правління, у випадку наявності цієї посади, якщо Наглядова рада не обрала Виконуючого обов’язки Голови Правління. У випадку відсутності посади Першого Заступника Голови Правління Наглядова рада обирає Виконуючого обов’язки Голови Правління.

4.3. Основними функціями Голови Правління з відповідними повноваженнями на їх здійснення є:

– керівництво поточними справами Товариства;

– скликання засідань Правління, організація підготовки питань до розгляду на цих засіданнях, керівництво засіданнями і організація ведення протоколу засідань;

– затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на роботу та звільнення працівників;

– представництво Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;

– забезпечення виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

– організація розробки та виконання планів і завдань з питань виробничої діяльності Товариства із забезпеченням їх фінансово-економічної ефективності;

– забезпечення виконання Товариством зобов’язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, за сплатою відповідних платежів до бюджету та позабюджетним фондам, вимог чинного законодавства по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, тощо;

– забезпечення збереження майна Товариства, основних засобів виробництва, тощо і забезпечення їх належного використання;

– організація ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

– виконання інших повноважень, покладених на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.

4.4. Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені АТ, у тому числі:

– представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;

– укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні, на продаж, заставу, оренду майна та зовнішньоекономічні угоди;

– розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства з урахуванням лімітів, встановлених Наглядовою радою Товариства;

– видавати довіреності на здійснення окремими посадовими особами Товариства, або залученими фахівцями, відповідних дій від імені Товариства;

– відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

– підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;

– видавати накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

– здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління, а також інші дії, що надані йому чинним законодавством України.
Будь яка угода, укладена Головою Правління від імені Товариства по розпорядженню рухомим та нерухомим майном без згоди зі Наглядовою радою або інша угода укладена на суму, що перевищує встановлений Наглядовою радою ліміт без отримання згоди Наглядової ради на укладення такої угоди, є недійсною та не підлягає виконанню.

4.5. Голова Правління видає розпорядження і накази, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками АТ.

4.6. Голова Правління організовує ведення протоколу.

5. Організація роботи Правління

5.1. У своїй діяльності Правління зобов’язане представляти інтереси АТ та його акціонерів, керуватися документами та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради.

5.2. Все листування по справах АТ здійснюється від імені Правління та за підписом Голови Правління.

5.3. Порядок та розмір оплати праці членів Правління встановлюються Наглядовою радою АТ. Оплата може здійснюватися у вигляді щомісячної виплати встановленої ставки, посадового окладу, процентної винагороди, у формі, що поєднує посадовий оклад та процентну винагороду. За рішенням Наглядової ради АТ члени Правління можуть отримувати процент прибутку від діяльності АТ у розмірі, який встановлює Наглядова рада АТ з урахуванням підсумків роботи за рік.

5.4. Правління проводить засідання у міру необхідності.

5.5. Засідання Правління скликаються його Головою за особистою ініціативою, на вимогу не менше як 3 членів Правління.

5.6. Про засідання Правління його члени повинні бути повідомлені письмово не пізніш як за 3 дні до дати проведення засідання.

5.7. Порядок денний засідання передається всім членам Правління разом з повідомленням про дату проведення засідання.

5.8. Під час проведення засідання Правління на обговорення можуть вноситись питання, не включені до порядку денного, якщо ніхто з членів Правління не заявить своїх заперечень.

5.9. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 членів складу Правління.

5.10. У випадку відсутності на засіданні Голови Правління або у разі його відсутності – Виконуючого обов’язки Голови Правління (а у разі введення такої посади – Першого Заступника Голови Правління), засідання Правління вважається неправомочним.

5.11. Члени Правління зобов’язані брати участь у засіданні Правління особисто.

5.12. Рішення Правління буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Правління, присутніх на засіданні, а у разі рівного розподілу голосів членів Правління під час голосування, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні Правління.
Рішення з питань, що мають істотне значення у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, вважаються прийнятими лише у разі, якщо за нього проголосують всі члени Правління, які беруть участь у засіданні. Перелік питань, що мають істотне значення у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, встановлюється Загальними зборами акціонерів.

5.13. Правління може прийняти рішення про проведення письмового таємного голосування.

5.14. Засідання Правління веде Голова Правління.

5.16. На першому засіданні Правління АТ із числа її членів обирається секретар. Секретар Правління веде протокол засідання та книгу протоколів, до якої записуються всі рішення Правління.

5.15. Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до відома Наглядової ради АТ та Загальних зборів акціонерів АТ.

5.16. Книга протоколів або завірені виписки з неї повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Наглядовій раді АТ, Загальним зборам акціонерів АТ.

5.17. За підсумками голосування Правління приймає постанови. На підставі цих постанов та на виконання їх Голова Правління, видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма співробітниками апарату АТ.

5.18. Правління повинно щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності АТ за звітний рік.
Одночасно зі звітом правління повинно пропонувати на затвердження план діяльності АТ на наступний звітний період.

6. Відповідальність членів Правління

6.1. Члени Правління виконують свої обов’язки на підставі чинного законодавства, Статуту АТ, цього Положення, а також рішень Загальних зборів акціонерів АТ та Наглядової ради та їх інструкцій.

6.2. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ.

6.3. Члени Правління у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язків несуть дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.4. Члени Правління несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов’язків.

Голова Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“Нафтопереробний комплекс – Галичина” А.О.Загорулько

Секретар Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“Нафтопереробний комплекс – Галичина” А.М.Герій

Коментарі відключені для цієї статті