Інформація про діяльність підприємства за 3 квартал 2016 року

Титульний аркуш

Tutyl

Зміст

Zmist

Основні відомості про емітента

iii. osnovni vidomosti pro emitenta

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
8. vidomosti shchodo uchasti emitenta v stvorenni yurydychnykh osib

Інформація про посадових осіб емітента

vi. informatsiya pro posadovykh osib emitenta

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

5. informatsiya pro osib, posluhamy yakykh korystuyet'sya emitent (prodovzhennya)

Інформація про випуски акцій емітента
6.1. informatsiya pro vypusky aktsiy emitenta.

Інформація про зобовязання емітента

Баланс.Звіт про фінансовий стан

balans (zvit pro finansovyy stan)

Звіт про власний капітал

zvit pro vlasnyy kapital

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

zvit pro rukh hroshovykh koshtiv (za pryamym metodom)

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

zvit pro finansovi rezul'taty (zvit pro sukupnyy dokhid)

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

3. osnovni vidomosti pro emitenta. 3.5. informatsiya pro oderzhani litsenziyi (dozvoly) na okremi vydy diyal'nosti

Інформація про посадових осіб емітента

vi. informatsiya pro posadovykh osib emitenta

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан

konsolidovanyy balans (zvit pro finansovyy stan)

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

konsolidovanyy zvit pro finansovi rezul'taty (zvit pro sukupnyy dokhid)

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом

konsolidovanyy zvit pro rukh hroshovykh koshtiv (za pryamym metodom)

Консолідований-звіт-про-власний-капітал

konsolidovanyy zvit pro vlasnyy kapital

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

prymitky do finansovoyi zvitnosti, skladenoyi vidpovidno do mizhnarodnykh standartiv finansovoyi zvitnosti

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. 7.1. Інформація про зобов’язання емітента
7. 7.1. Zobov

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів прод
8. informatsiya pro hospodars'ku ta finansovu diyal'nist'. 8.2. informatsiya pro obsyahy vyrobnytstva ta realizatsiyi osnovnykh vydiv prod

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
8. informatsiya pro hospodars'ku ta finansovu diyal'nist'. 8.3. informatsiya pro sobivartist' realizovanoyi produktsiyi

Відповідей поки що немає