Річна фінансова звітність за 2015 рік

скачати 2015_rik.zip

Титульний аркуш

tutyl

Зміст

Zmist

ІІІ. Основні відомості про емітента
III

Основні відомості про емітента.Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

3._osnovni_vidomosti_pro_emitenta._3.5._informaciya_pro_oderzhani_licenzii_dozvoli_na_okremi_vidi_diyaljnosti

Інформація про засновників та або учасників емітента та кількість і вартість акцій розміру часток паїв

4._informaciya_pro_zasnovnikiv_ta_abo_uchasnikiv_emitenta_ta_kiljkistj_i_vartistj_akciy_rozmiru_chastok_paiv

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6._informaciya_pro_posadovih_osib_emitenta._6.1._informaciya_chodo_osviti_ta_stazhu_roboti_posadovih_osib_emitenta

Інформація про загальні збори акціонерів

8._informaciya_pro_zagaljni_zbori_akcioneriv

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8._vidomosti_chodo_uchasti_emitenta_v_stvorenni_yuridichnih_osib

Інформація про дивіденди

9._informaciya_pro_dividendi

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

10._informaciya_pro_osib_poslugami_yakih_koristuetjsya_emitent

Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій.

11._vidomosti_pro_cinni_paperi_emitenta._11.1._informaciya_pro_vipuski_akciy

Інформація про майновий стан та фінансово господарську діяльність емітента.Інформація про основні засоби емітента за залишковою вартістю.

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta._13.1._informaciya_pro_osnovni_zasobi_emitenta_za

Інформація про майновий стан та фінансово господарську діяльність емітента. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta._13.2._informaciya_chodo_vartosti_chistih_aktiviv_em

Інформація про майновий стан та фінансово господарську діяльність емітента. Інформація про зобовязання емітента

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta._13.3._informaciya_pro_zobovyazannya_emitenta

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta

Інформація про посадових осіб емітента.

V._informaciya_pro_posadovih_osib_emitenta

Інформація про осіб що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

VI._informaciya_pro_osib_cho_volodiyutj_10_vidsotkami_ta_biljshe_akciy_emitenta

Опис бізнесу

XI._opis_biznesu

Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів.

informaciya_pro_stan_korporativnogo_upravlinnya._zagaljni_zbori_akcioneriv

Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління.
informaciya_pro_stan_korporativnogo_upravlinnya._zaluchennya_investiciy_ta_vdoskonalennya_praktiki_korporativnogo_upravlinnya

Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління

informaciya_pro_stan_korporativnogo_upravlinnya._organi_upravlinnya

Баланс.Звіт про фінансовий стан.

balans_zvit_pro_finansoviy_stan

Звіт про власний капітал.

zvit_pro_vlasniy_kapital

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv_za_pryamim_metodom

Звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід.

zvit_pro_finansovi_rezuljtati_zvit_pro_sukupniy_dohid

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

konsolidovaniy_balans_zvit_pro_finansoviy_stan

Консолідований звіт про власний капітал

konsolidovaniy_zvit_pro_vlasniy_kapital

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

konsolidovaniy_zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv_za_pryamim_metodom

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
konsolidovaniy_zvit_pro_finansovi_rezuljtati_zvit_pro_sukupniy_dohid

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери що виникала протягом періоду.

15._vidomosti_chodo_osoblivoi_informacii_ta_informacii_pro_ipotechni_cinni_paperi_cho_vinikala_protyagom_periodu

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

primitki_do_finansovoi_zvitnosti_skladenoi_vidpovidno_do_mizhnarodnih_standartiv_finansovoi_zvitnosti

Відповідей поки що немає