ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ   КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82

 

Шановні акціонери!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ   КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА” (надалі ПАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” або Товариство) повідомляє Вас, що 15 квітня 2016 року о 12.15 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, ПАТ “НПК-ГАЛИЧИНА”, приміщення зали Народного дому, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 15 квітня 2016 року з 11.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, приміщення прохідної ПАТ “НПК-ГАЛИЧИНА”.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11 квітня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 14 квітня 2016 року (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.18 год.) за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82, корп. 1, к. 101, 301, ПАТ “НПК – ГАЛИЧИНА”. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Костюк А.З. – начальник юридичного управління ПАТ “НПК – ГАЛИЧИНА”.

15 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

 

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів.
  3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
  7. Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
  8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” (тис. грн.)

 

Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Усього активів 1432672 3100735
Основні засоби (залишкова вартість) 456306 463466
Довгострокові фінансові інвестиції 54297 55803
Запаси 385549 295037
Сумарна дебіторська заборгованість 270020 2008863
Грошові кошти та їх еквіваленти 276 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -416404 -374475
Власний капітал 211096 245782
Статутний капітал 8707 8707
Довгострокові зобов’язання 3612 2364
Поточні зобов’язання 1217964 2852589
Чистий прибуток (збиток) – 57474 -72570
Середньорічна кількість акцій (шт.) 870674950 870674950
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 965 992

 

Телефон для довідок: (0324) 49-81-16, (0324) 49-84-10, факс (03244) 3-71-38

 

ПАТ “НПК – ГАЛИЧИНА”

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 02.03.2016 року у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в «Бюлетень.Цінні папери України» № 39 (4327).

Відповідей поки що немає