Інформація про діяльність підприємства за 3 квартал 2015 року

Інформація про діяльність підприємства за 3 квартал 2015 року

Титульний аркуш
Tutyl

Зміст
Zmist

Основні відомості про емітента
osn_vidom_emitenta

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності
Osn_vidom_Inform

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
Stvor_yurd

Інформація про посадових осіб емітента
VI-Posad_osib

Інформація про осіб послугами яких користується емітент
5-Inform

Інформація про випуски акцій емітента
6.1.-Inform-akc

Інформація про зобовязання емітента
7-Inform-pro-gospodar

Баланс.Звіт про фінансовий стан
Balans

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід
Zvit_fin_rez

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
Zvit_ruh_kohtiv

Звіт про власний капітал
Zvit_vlasn_kapit

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан
Kons_zvit_Zvit_fin_rez

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід
Kons_zvit_pro_fin_rez

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом
Kon_zvit_pro_ruh_koshtiv

Консолідований-звіт-про-власний-капітал
Kon_zvit_vlasn_kapital

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Prymitku

Відповідей поки що немає